top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                  POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                    z dnia 25.07.2023 roku

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostępnych w Serwisie oraz korzystaniem z usług Administratora i współpracą z Administratorem. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodnie z RODO, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych.

                                           

DEFINICJE

Serwis              strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: 

                          https://magicmitoraj.pl;

Użytkownik      każdy podmiot przebywający w Serwisie lub korzystający z Serwisu;

RODO               rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób                             fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego                                     przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Administrator  Adrian Mitoraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO ARTYSTYCZNE                                  "MITORAJ" Adrian Mitoraj, ul. Ludwika Solskiego, nr 1g, 43-330 Wilamowice,

                         NIP: 9372663629, REGON: 243008520.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora: Adrian Mitoraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO ARTYSTYCZNE "MITORAJ" Adrian Mitoraj, ul. Ludwika Solskiego, nr 1g, 43-330 Wilamowice, lub za pośrednictwem e-mail: biuro@magicmitoraj.pl.

 

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Wykonanie zawartej z Tobą umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; na podstawie umowy lub ze względu na niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy; okres przetwarzania: okres trwania umowy; Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy, konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy);

 • Dokonywanie rozliczeń, prowadzenie księgowości, sprawozdawczości finansowej; na podstawie przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, ustawy o VAT, okres przetwarzania: okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez czas przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło zdarzenie skutkujące wystawieniem dokumentu księgowego); bez podania danych osobowych, nie jest możliwe dokonanie rozliczenia;

 • Rozpatrzenie reklamacji; na podstawie umowy lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa; okres przetwarzania: przez czas postępowania reklamacyjnego albo w przypadku skierowania dalszych roszczeń do momentu ich przedawnienia; podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania może być niemożność rozpatrzenia reklamacji;

 • Obsługa formularza kontaktowego i obsługa poczty; na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest udzielenie odpowiedzi na zapytania, kontakt z klientami; okres przetwarzania: do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania; podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych spowoduje niemożność udzielenia odpowiedzi na zapytanie;

 • Marketing produktów / usług Administratora; na podstawie zgody; okres przetwarzania: do ustania celu lub wycofania zgody; podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości skierowania do Ciebie informacji marketingowych;

 • Prowadzenie profili w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, Tik Tok, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie profili w mediach społecznościowych; Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do momentu osiągnięcia celu przetwarzania lub zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych może Ci uniemożliwić korzystanie z tych profili.

Administrator jest współadministratorem danych osobowych odpowiednio z Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK Limited w zakresie danych osobowych uzyskanych z działań statystycznych lub marketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych na stronach internetowych tych podmiotów.

W związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, np. USA na podstawie standardowych klauzul umownych lub do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej.

 • Wysyłka newslettera na podstawie Twojej zgody wyrażonej przy zapisie do newslettera (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest marketing bezpośredni Administratora (informowanie o nowościach, promocjach). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia newslettera lub cofnięcia przez Ciebie zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania newslettera.

Jeśli wypiszesz się z newslettera Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Administratora lub w mediach społecznościowych Administratora (np. Facebook), artykułach prasowych lub materiałach reklamowych dotyczących Wydarzenia związanych z działalnością Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działań marketingowych swoich usług; dane osobowe są przetwarzane do osiągnięcia celu lub do zgłoszenia sprzeciwu;

 • Analityka, dopasowywanie treści wyświetlanych w Serwisie, doskonalenie jakości oferowanych usług (za pomocą np. Google Analytics); na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest analiza ruchu w Serwisie; okres przetwarzania: do czasu osiągnięcia celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;

 • Ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem z Serwisu, okres przetwarzania: okres przedawnienia roszczeń; podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może spowodować niemożność ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami.

ODBIORCY

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności następujące podmioty:

 1. Wix.com - przechowywanie danych osobowych na serwerze, świadczenie usługi utrzymania strony internetowej (Serwisu) oraz hostingu;

 2. GetResponse spółka akcyjna – dostawca oprogramowania newslettera;

 3. Fakturownia.pl - wystawianie faktur;

 4. eWejściówki.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-729) przy ulicy Targowej 61/4 – dostawca oprogramowania do sprzedaży biletów;

 5. Google Cloud Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa – w celu korzystania z usług Google;

 6. z uwagi na korzystanie z serwisów Facebook i Instagram – Meta Platforms Ireland Limited w oparciu o ustanowione przez nich regulamin i politykę prywatności;

 7. z uwagi na korzystanie z serwisu Tik Tok - TikTok Technology Limited, TikTok Information Technologies UK Limited w oparciu o ustanowiony regulamin i politykę prywatności;

 8. banki;

 9. podmioty dostarczające usługi księgowe, pomoc prawną, usługi kurierskie, usługi płatności elektronicznych, obsługi informatycznej, dostarczania systemów informatycznych, usługi marketingowe, doradcze;

 10. osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie bieżącej działalności Administratora;

 11. organy państwowe, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług/ narzędzi Google, Google Analytics, Facebook Ads, Facebook Pixel, TikTok Pixel Administrator wskazuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub do USA na podstawie standardowych klauzul umownych (i decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności UE-U.S. Data Privacy Framework).

Szczegółowe informacje można znaleźć w politykach prywatności powyższych dostawców usług:

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Tik Tok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl-PL.

 

UPRAWNIENIA

Możesz żądać realizacji następujących praw:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii Twoich danych osobowych;

 2. prawo do sprostowania danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (lub przeniesienia do innego Administratora), jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda lub umowa;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora;

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest wykonywane w celu marketingu bezpośredniego.

W zakresie w jakim podstawa przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@magicmitoraj.pl.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym dokonuje profilowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednak nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

Administrator podejmuje opisane w Polityce prywatności działania mające na celu dostosowanie treści i wyświetlanie spersonalizowanych reklam Użytkownikom. Te działania nie wywołują skutków prawnych ani nie wpływają na Twoją sytuację w istotny sposób. Możesz zgłosić sprzeciw wobec tych działań na adres: biuro@magicmitoraj.pl.

 

 

LOGI SERWERA

Korzystanie z Serwisu jest powiązane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Logi obejmują w szczególności adres IP, datę i czas serwera, informacje systemie operacyjnym oraz przeglądarce internetowej, z których korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych Ci treści oraz prawidłowe działanie Serwisu.

 

W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe.

 

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji Serwisu ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego korzystasz wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,

 • zapamiętywania, czy wyraziłaś/eś zgody za pośrednictwem Serwisu,

 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu,

 • zapamiętywania wybranych przez Ciebie ustawień i preferencji.

W tym celu mogą być wykorzystywane sesyjne pliki cookies.

 

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane w następujących celach:

 • tworzenie statystyk,

 • badanie ruchu i analiza czasu spędzanego w Serwisie,

 • badanie działań w Serwisie w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

 

Pliki cookies marketingowe są wykorzystywane w celu dostosowywania treści reklam produktów i usług Administratora.

 

Pliki cookies analityczne i marketingowe są instalowane na Twoim urządzeniu tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Pliki cookies funkcjonalne zbierają dane w celu zapamiętania indywidualnych wyborów.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,

 • stałe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 • „Cookies podmiotów zewnętrznych” – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Pozwala również ocenić skuteczność działań reklamowych.

Serwis korzysta z następujących narzędzi:

      1)Google Analytics 

Narzędzie jest stosowane w celu tworzenia i analizy statystyk co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Informacje zbierane o Użytkownikach są zapisywane i mogą być przekazywane i przechowywane na serwerach w USA. Pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu do 2 lat.

Aby zrezygnować z używania Google Analytics kliknij: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

      2)Facebook Pixel, Tik Tok Pixel

Narzędzie jest stosowane w celu umożliwienia skierowania do Ciebie reklam na portalach społecznościowych Facebook i Instagram, weryfikacji ruchu. Jeśli odwiedziłeś Stronę internetową lub profil na Facebooku, mogą Ci się wyświetlać następnie reklamy Administratora (remarketing). Administrator wykonuje te działania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działań marketingowych swoich produktów i usług (w tym zakresie przysługuje Ci zgłoszenie sprzeciwu).

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na pliki cookies i usunięcia plików cookies.

Pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu do 3 miesięcy.

      3)Wtyczki do mediów społecznościowych

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie serwisy internetowe działają niezależnie od Serwisu. Serwisy te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ I ZMIENIĆ USTAWIENIA DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES?

Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

Możesz dokonać zmian dotyczących ustawień plików cookies (na przykład cofnąć zgodę na korzystanie z plików cookies) w Ustawieniach Cookies poprzez kliknięcie przycisku "Ustawienia plików cookie" znajdującego się w dolnym rogu Serwisu.

Możesz również usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies może się różnić. Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Poniżej podajemy przykładowe linki do ustawień przykładowych przeglądarek:

 

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Serwis zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Polityce Prywatności, co może być spowodowane rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem samego Serwisu, korzystaniem z nowych narzędzi przez Administratora. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 7 dni.

 

Wersja Polityki prywatności z dnia 25.07.2023 roku. 

bottom of page