top of page

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

www.magicmitoraj.pl

Regulamin sprzedaży biletów określa zasady korzystania z Serwisu sprzedaży biletów, w szczególności zasady składania zamówień w Serwisie oraz zasady zawierania umów sprzedaży biletów online.

 

§ 1.DEFINICJE

Bilet online                            

 

dokument w formie elektronicznej uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu, którego on dotyczy, którego Organizatorem jest Sprzedawca;

Klient                                     

 

pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie lub korzystająca w inny sposób z Serwisu;

Konsument                         

 

osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru  zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Operator płatności:              

 

PayU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, kapitał zakładowy opłacony w całości;

Regulamin sprzedaży biletów  niniejszy regulamin określający zasady zawierania Umów Sprzedaży biletów online oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Serwis  

                             

serwis internetowy dostępny pod domeną https://www.magicmitoraj.pl/; stanowiący własność Sprzedawcy;

Sprzedawca                          

 

Adrian Mitoraj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO ARTYSTYCZNE "MITORAJ" Adrian Mitoraj, ul. Ludwika Solskiego, nr 1g, 43-330 Wilamowice, NIP: 9372663629, REGON: 243008520 będący Organizatorem Wydarzeń; Sprzedawca jest przedsiębiorcą;

Strona internetowa                

 

strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.magicmitoraj.pl/;

Umowa Sprzedaży                

 

umowa sprzedaży Biletu online zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługa elektroniczna             

 

usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej;

Wydarzenie                          

 

spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze rozrywkowym organizowane przez Organizatora, na które Bilety online dostępne są za pośrednictwem Serwisu lub innych oficjalnych kanałów sprzedaży wskazanych na Stronie internetowej;

Zamówienie                          

 

oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy Sprzedaży Biletu online ze Sprzedawcą na odległość, zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów;

Użytkownik                           

 

każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE. DANE KONTAKTOWE.

1. Serwis Magic Mitoraj prowadzony przez Sprzedawcę jest dostępny pod adresem: https://www.magicmitoraj.pl/.

2. Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:

      a) pisemnie na adres: ul. Ludwika Solskiego, nr 1g, 43-330 Wilamowice;

      b) za pośrednictwem e-mail: biuro@magicmitoraj.pl;

      c) telefonicznie: +48 601 871 542;

      d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej;

      e) za pośrednictwem komunikatora dostępnego na Stronie Internetowej.

3. Regulamin sprzedaży biletów określa w szczególności zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w tym składania Zamówień, zawierania i wykonania Umowy Sprzedaży Biletów online prezentowanych w Serwisie.

3. Nabycie Biletu online w Serwisie jest możliwe tylko przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą aktywne konto poczty elektronicznej.

4. Użytkownik Serwisu może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu sprzedaży biletów w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin sprzedaży biletów” umieszczonego na stronie Serwisu, wydrukowanie, pobranie, zapisanie Regulaminu sprzedaży biletów na swoim urządzeniu.

5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Serwisu.

6. Użytkownik, który chce zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną powinien zaakceptować Regulamin sprzedaży biletów. Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin sprzedaży biletów podczas zakupu Biletu online (bez rejestracji).  

7. Bilety online w Serwisie są szczegółowo oznaczone. Klient wybiera rodzaj Biletu online, liczbę sztuk Biletów online oraz w razie potrzeby podając także inne specyficzne dla danego Biletu online informacje.

8. Informacje zamieszczone w Serwisie (opisy, ceny, parametry) mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień (ofert nabycia Biletów online).

9. Miejsca na Wydarzenia mogą być numerowane lub nienumerowane. Informacja czy miejsca są numerowane czy nienumerowane dostępna jest każdorazowo przy zakupie Biletu online. Jeśli miejsca na Wydarzenie są numerowane Klient wybiera numery miejsc spośród zaprezentowanych w Serwisie przy zakupie Biletu online na Wydarzenie.

 

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu sprzedaży biletów, mając na uwadze zasady współżycia społecznego oraz dobra osobiste, prawa autorskie i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 2. Do korzystania z Serwisu konieczne jest:

 1. komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies.

 1. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 2. Użytkownik ponosi opłaty za dostęp do Internetu zgodnie z cennikiem swojego dostawcy.

 3. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik było wyposażone we:

 1. wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,

 2. system antywirusowy,

 3. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall).

 1. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, zobowiązany jest do:

 1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

 2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

 3. powstrzymywania się od korzystania z treści zamieszczonych na stronach Serwisu do użytku własnego, modyfikacji tych treści,

 4. powstrzymywania się od naruszania praw własności intelektualnej.

 1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Głównym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu Użytkownika przez różnego rodzaju oprogramowanie, na przykład wirusy.

§ 4. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Formularz kontaktowy,

 2. Zawieranie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu (w tym składanie Zamówień),

 3. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w Serwisie,

 1. Użytkownik może skierować reklamację co do usługi elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@magicmitoraj.pl. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 5. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDARZEŃ

 1. Biletu online kupionego za pośrednictwem Serwisu nie trzeba drukować, możliwe jest okazanie go na telefonie lub innym urządzeniu mobilnym przy wejściu na teren Wydarzenia.

 2. Klient może kupić maksymalnie 20 Biletów online. Jeśli Klient chce kupić więcej Biletów online (Bilety grupowe) powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzedawca może przyznać rabat przy zakupie więcej niż 20 Biletów online, co jest indywidualnie ustalane z Klientem.

 3. Jeden Bilet online uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 5. Na niektóre Wydarzenia dostępne są bilety ulgowe. Taka informacja wraz z warunkami zakupu i skorzystania z biletu ulgowego jest każdorazowo określana przy zakupie Biletów online na konkretne Wydarzenie.

 6. Osoby posiadające Bilet Online ulgowy zobowiązane są przy wejściu na Wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki. W przypadku braku dokumentu osoba ta jest zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty do pełnej ceny biletu przed Wydarzeniem.

 7. Bilet online jest biletem na okaziciela.

 8. Bilet online jest weryfikowany w momencie wejścia na Wydarzenie.

 9. Bilet online można wykorzystać tylko jeden raz.

 10. Zabronione jest kserowanie, skanowanie, kopiowanie lub w jakikolwiek inny sposób zwielokrotnianie Biletu online. Organizator może odmówić wejścia na Wydarzenie osobie okazującej bilet, niebędący Biletem Online zakupionym za pośrednictwem jednego z oficjalnych kanałów sprzedaży określonych na Stronie internetowej.

 11. Klient może odsprzedać zakupiony Bilet online osobie trzeciej po cenie nie wyższej niż Bilet online został zakupiony u Sprzedawcy lub poprzez którykolwiek z oficjalnych kanałów sprzedaży.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, zmiany terminu Wydarzenia, zmiany miejsca Wydarzenia, z ważnych powodów takich jak siła wyższa, zagrożenie działaniami wojennymi, obostrzenia lub ograniczenia związane z epidemią lub zagrożeniem epidemiologicznym, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, żałoba narodowa lub inne przyczyny niezależne od Organizatora.

 13. Organizator poinformuje o odwołaniu, zmianie terminu lub zmianie miejsca Wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości email na adres email wskazany przez Klienta oraz poprzez opublikowanie tej informacji na Stronie internetowej.

 14. Jeżeli Organizator odwoła Wydarzenie, Klient otrzymuje zwrot pieniędzy. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet online, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku bankowego wysyłając Organizatorowi wiadomość e-mail. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet online, chyba że Klient wskaże inny rachunek karty.

 15. Zwrot środków za Bilety online nastąpi w terminie 14 dni od dnia odwołania Wydarzenia.

 16. Jeżeli Organizator zmieni termin Wydarzenia lub miejsce Wydarzenia, Organizator zaproponuje Klientom miejsca na wybrane Wydarzenie w innym terminie (w miarę dostępności) o wartości odpowiadającej wartości pierwotnie zakupionych Biletów online. Klient ma również prawo zwrócić Bilet online poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Organizatora. W przypadku płatności przelewem środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet online, chyba że Klient wskaże inny numer rachunku bankowego wysyłając Organizatorowi wiadomość e-mail. W przypadku płatności kartą płatniczą środki zostaną zwrócone na rachunek karty, którą dokonano płatności za Bilet online, chyba że Klient wskaże inny rachunek karty. Zwrot środków za Bilety online nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o chęci zwrotu Biletu online.

 

 

§ 6.   ZAWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Klient może dokonać zakupu Biletu online bez zakładania konta klienta.

 2. Klient może dokonać zakupu w Serwisie przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 3. Klient może dokonać zakupu Biletu online poprzez wybranie Wydarzenia z oferty Serwisu na które chce kupić Bilet online i kliknięcie przycisku „Kup bilet”.

 4. Klient dokonuje wyboru rodzaju Biletów online oraz zaznacza miejsca na planie sali, w której odbywa się wybrane Wydarzenie (w przypadku Wydarzeń, dla których dostępne są miejsca numerowane) lub wybiera liczbę miejsc nienumerowanych (w przypadku Wydarzeń, dla których dostępne są miejsca nienumerowane).

 5. Następnie Klient wypełnia formularz z danymi osobowymi. Klient powinien wprowadzić dane Klienta niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży i wysyłki Biletu online, czyli imię, nazwisko, adres e-mail. Klient może opcjonalnie podać numer telefonu.

 6. Klient może wybrać opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” i zaznaczyć czy jest osobą prywatną czy firmą. Gdy Klient zaznaczy „osoba prywatna”, powinien wprowadzić następujące dane:

 1. imię, nazwisko;

 2. adres e-mail;

 3. adres (tj. ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kod pocztowy, kraj).

Gdy Klient zaznaczy „firma”, powinien wprowadzić następujące dane:

 1. nazwa firmy,

 2. NIP,

 3. adres siedziby, tj. ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj.

 1. Klient może wykupić opcję zwrotu Biletów online na 24h przed Wydarzeniem za cenę wskazaną przy wyborze tej opcji. Jeśli Klient skorzysta z wykupionej opcji, Sprzedawca zwraca mu cały koszt Biletów online. Zwrot środków za Bilety online nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora informacji o chęci zwrotu Biletu online.

 2. Klient, aby złożyć Zamówienie powinien zapoznać się z treścią Regulaminu sprzedaży biletów i zaakceptować jego postanowienia zaznaczając checkbox.

 3. Klient powinien się również zapoznać z zasadami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych opisanych w Polityce prywatności.

 4. Klient może fakultatywnie wyrazić również zgody marketingowe poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów.

 5. Klient potwierdza złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać przez PayU lub zapłać przez Blik”.  Kliknięcie przycisku „Zapłać przez PayU lub zapłać przez Blik” oznacza złożenie Zamówienia, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 6. Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia.

 7. Z momentem otrzymania potwierdzenia Zamówienia Klient zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

 

§ 7.CENA, OPCJE PŁATNOŚCI, OPCJE DOSTAWY

 1. Ceny w Serwisie podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 2. Płatność za Bilet online może nastąpić:

 1. przelewem elektronicznym za pośrednictwem Operatora płatności;

 2. za pośrednictwem Blik;

 3. kartą płatniczą (kredytową lub debetową).

 1. Po kliknięciu przycisku „Zapłać przez PayU lub zapłać przez Blik” Klient zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę operatora płatności i jest zobowiązany do zapłaty ceny za Zamówienie.

 2. Kwota należności powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, nie później niż w ciągu 10 minut od jej rozpoczęcia. Po upływie tego czasu nieopłacone Zamówienie jest automatycznie anulowane.

 3. Sprzedawca dostarcza Bilet online w terminie 1 dnia od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Paragon lub faktura VAT (jeśli Klient zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT) za zakup Biletu online jest wysyłany wraz z Biletem online na podany przez Klienta adres e-mail.

 

 

§ 8 UCZESTNICWTO W WYDARZENIU

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

 2. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy po okazaniu ważnego biletu za pośrednictwem jednego z kanałów sprzedaży Organizatora, które są wskazane pod adresem:  https://www.magicmitoraj.pl/bilety.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione, zgubione podczas Wydarzenia oraz za szkody spowodowane przez uczestników podczas Wydarzenia.

 4. Zabronione jest:

 • naruszanie porządku publicznego, zachowanie w sposób utrudniający lub uniemożliwiający prowadzenie Wydarzenia;

 • wnoszenie na Wydarzenie alkoholu i innych środków odurzających;

 • wnoszenie broni, materiałów wybuchowych lub jakichkolwiek niebezpiecznych środków i przedmiotów.

 1. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu jest zobowiązana do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do korzystania i udziału w Wydarzeniu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, szczegółowymi zasadami udziału w Wydarzeniu, postanowieniami niniejszego Regulaminu sprzedaży biletów.

 2. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu zobowiązana jest do korzystania ze sprzętu udostępnionego przez Organizatora w sposób do tego przeznaczony oraz do nieniszczenia tego sprzętu.

 3. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu ponosi odpowiedzialność za szkody dokonane przez nią w miejscu organizacji Wydarzenia.

 4. W czasie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.

 5. Podczas Wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tzw. e-papierosów, spożywania alkoholu i innych podobnych substancji.

 6. Osoby uczestniczące zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne.

 7. Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzeń jest zabronione. Rejestrowanie wydarzeń wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.

 8. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu mają prawo do odmowy wstępu na Wydarzenie lub nakazania opuszczenia Wydarzenia osobie, która narusza postanowienia określone w niniejszym Regulaminie sprzedaży biletów.

 9. Przebieg Wydarzenia może być rejestrowany w formie filmu lub zdjęć w celach promocyjnych, informowania lub przedstawienia relacji z Wydarzenia.

 10. Osoba biorąca udział w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, iż jej wizerunek utrwalony w postaci zdjęć lub filmów na dowolnym nośniku w czasie Wydarzenia może zostać wykorzystany w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Organizatora lub w mediach społecznościowych Organizatora (np. Facebook), artykułach prasowych lub materiałach reklamowych dotyczących Wydarzenia związanych z działalnością Organizatora na terenie Rzeczpospolitej i poza nią.

 11. Wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów na Wydarzeniu bez zgody Organizatora jest zabronione.

 

§ 9.  REKLAMACJA

(ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ)

 1. Klient może złożyć reklamację:

 1. w formie pisemnej na adres: Studio Artystyczne MITORAJ, ul. Solskiego 1g, 43-330 Wilamowice;

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: biuro@magicmitoraj.pl.

 1. Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała następujące informacje:

 1. dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, firma i NIP (jeśli dotyczy), adres do korespondencji, adres e-mail),

 2. opis przedmiotu reklamacji (rodzaj i data powstania niezgodności z Umową Sprzedaży),

 3. żądanie reklamacji.

 1. W przypadku otrzymania reklamacji, która jest niekompletna Sprzedawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia. Jeżeli Klient nie uzupełni reklamacji, przez co nie jest możliwe jej rozpoznanie, Sprzedawca pozostawia reklamację bez rozpoznania.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się rozpoznać i dostarczyć odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca dostarczy odpowiedź na reklamację na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany przez Klienta w reklamacji drogą wybraną przez Klienta.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2. W odniesieniu do Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

§ 10.  odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi. Dzień świadczenia usługi jest oznaczony przy zakupie Biletu online na każde Wydarzenie.

 

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązanie ewentualnych sporów w postępowaniu mediacyjnym. Zasady rozwiązania sporu określą Strony.

 2. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń, poprzez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego,

 3. skorzystanie z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

 4. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej.

 1. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronie UOKIK dostępnej pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

§ 12. OPINIE

Sprzedawca nie weryfikuje przez kogo opinia została zamieszczona.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca posiada prawo do dokonania zmian w Regulaminie sprzedaży biletów w szczególności w następujących przypadkach:

 1. zmiany przepisów prawa,

 2. zmiany w asortymencie Serwisu, działaniu, funkcjonalnościach Serwisu.

 3. zmiany sposobów płatności lub dostaw,

 4. zmiany technologiczne.

 1. Sprzedawca informuje Klienta o zmianach w Regulaminie sprzedaży biletów publikując informację o zmianie Regulaminu sprzedaży biletów na Stronie internetowej. Zmiana Regulaminu sprzedaży biletów wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej.

 2. Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu sprzedaży biletów są realizowane na podstawie Regulaminu sprzedaży biletów, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji, które będą uregulowane odrębnym regulaminem oraz do zmiany cen, udzielania rabatów, wprowadzania nowych Biletów online lub wycofywania Biletów online, bez uszczerbku dla praw nabytych Konsumentów.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Biletów online znajdujących się na Stronie internetowej. Zmiana cen nie dotyczy zawartych już Umów Sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Konsumenta.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Biletów online prezentowanych na Stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy zawartych już Umów Sprzedaży oraz zamówień złożonych przez Konsumenta.

 6. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim na podstawie przepisów prawa polskiego.

 7. Wszelkie spory rozpatrywane są przez sąd polski według właściwości ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania działalności Sprzedawcy. Postanowienia nie stosuje się do Konsumentów, wobec których właściwość sądu ustala się na zasadach ogólnych.

 8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu sprzedaży biletów zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, to w tym zakresie nie obowiązuje. W pozostałym zakresie Regulamin sprzedaży biletów obowiązuje.

 9. Regulamin sprzedaży biletów jest dostępny na Stronie internetowej, w siedzibie Sprzedawcy oraz w miejscu każdego z Wydarzeń.

 10. Regulamin sprzedaży biletów wchodzi w życie z dniem 25.07.2023 roku. 

bottom of page